domingo, 4 de noviembre de 2012

Ya ya ya está

"Na hù o hi, na hù o hò
Hu o ù o eile
Na hù o hi, na hù o hò
Nach truagh leat mi 's tu 'n Èirinn
'S ann their iad rium on chaidh thu null
Gum bi thu tric aig fèilltean
'S gum bi thu cuspaireachd le mùirn
Ri Màili ruadh an Èirinn
Ged sheòladh tu air feadh a' chuain
'S ged ruigeadh tu an Èiphit
Cha thrèiginn thu air sgàth do chliù
'S cha toirinn gèill do bhreugan
O nach robh agam sgiathan caol
Gun siùbhlainn thar na slèibhtean
Gu seinninn-sa mo dhuanag gaoil
Ri fear tha tàmh an Èirinn"


*


Tengo una ciudad mojada, una ciudad dulce de lluvia.
Tengo árboles, montañas, minas.
Tengo una playa cubierta de niebla.
Tengo a Antón Chéjov.
Tengo una trilogía (del dolor) comenzada.
Tengo nueces y castañas.
Tengo dos botas rojas que brillan bajo la lluvia plas plas plas
Tengo una bicicleta vieja.
Tengo una bata rosa.
Tengo un paraguas en la bañera.
Tengo calcetines gordos.
Tengo la noche.
Tengo una nana.

No hay comentarios:

Página vista en total